Vedtægter

Vedtægter gældende fra 4. april 2024 for Vedbæk Gymnastikforening.

Foreningen er stiftet 17. april 1980 

§1: Navn og formål

Foreningens navn er Vedbæk Gymnastikforening (VGF).

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve gymnastik på motions- og konkurrenceplan, samt i det forpligtende fællesskab at udvikle og styrke medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune (tidl Søllerød Kommune).

Foreningen er tilsluttet Dansk Gymnastikforbund (DGF) under Dansk Idræts Forbund og De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

§2: Medlemmer

Alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som såvel aktive som passive medlemmer i foreningen.

Kontingentet er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte. Kontingentet opkræves hos medlemmerne månedsvist, halvårligt eller helårligt forud, for passive medlemmer helårligt forud. Restancer udover 2 måneder efter kontingentperiodens begyndelse kan medføre, at man slettes som medlem, og i så tilfælde kan man kun optages igen, hvis restancen bliver betalt.

Udmeldelse kan normalt ske ved skriftligt henvendelse til kassereren senest 7 dage før den måned, man ønsker at udtræde.

§3: Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse har følgende sammensætning: Formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf én fungerer som sekretær. Alle vælges af generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år således, at der skiftevis foretages valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. Desuden foretages hvert år valg af revisor og eventuelle suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes retningslinier.

§4: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. juni.

Alle medlemmer har adgang til og ytringsfrihed på generalforsamlingen. Kun medlemmer, der på generalforsamlingen er fyldt 16 år, har stemmeret – dog kan forældre eller værge til medlemmer under 16 år deltage i afstemningen med 1 stemme pr. medlem. Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal opslås på klubbens hjemmeside mindst 14 dage, før den afholdes,

Dagsorden er følgende:

  1.  Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson: 15. august – 15. juni
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand + 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal). Valg af kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
  7. Valg af revisor og eventuelle suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Dirigenten skal godkende og underskrive den på generalforsamlingen førte protokol senest 7 dage efter generalforsamlingen.

Til vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer i bestående vedtægter kræves 2/3 ja stemmer af de afgivne stemmer. Øvrige beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 §5: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved begæring af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal dagsorden medsendes.

Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling.

§6: Økonomi

Kassereren skal føre et specielt regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsafslutningen sker pr. 31 december, og på den ordinære generalforsamling fremlægges driftsregnskabet og status i revideret stand, underskrevet af den samlede bestyrelse.

Kasserer og formand tegner foreningen i økonomiske forhold. Kassereren må aldrig ligge inde med mere end 1.500 kr. i kontant beholdning. Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter.

Revisoren har ret til uanmeldte kasseeftersyn, hvorved han skal konstatere regnskabets rigtighed.

§7: VGF’s opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en, i dette øjemed, indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst ¾ af de stemmeberettigede skal være tilstede, og der fordres ¾ af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsningen. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ved opløsningen af VGF båndlægges eventuelle midler, kapital, materiel og inventar hos Rudersdal Kommune. Midlerne kan de første 2 år kun frigives til nystiftelse af foreningen, herefter kan midlerne anvendes til ungdomsarbejdet i Rudersdal Kommune, primært i Vedbækområdet.

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 17.april 1980, rettelse på de ekstraordinære generalforsamlinger den 29. marts 2001 og den 22. maj 2008, rettelse på den ordinære generalforsamling d. 22. januar 2009, rettelse på den ekstraordinære generalforsamling den 28. november 2017 og rettelse på den ordinære generalforsamling den 4. april 2024.

Søren Søes - formand og Malene Danielsson - kasserer.